משרד התקשורת יקים צוות בינמשרדי לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר. הצוות ימפה את האתגרים הקיימים בתחום הליכי התכנון והרישוי של פרישת תשתיות הסלולר, ויציע מתווה עדכני.

משרד התקשורת יקים צוות בינמשרדי לעדכון תהליך תכנון ורישוי לפרישת רשתות סלולר. הצוות ימפה את האתגרים הקיימים בתחום הליכי התכנון והרישוי של פרישת תשתיות הסלולר, ויציע מתווה עדכני.

https://bit.ly/3nX70xf

Photo by Pixabay on Pexels.com